Skip to content

找出一个数组中和为n的两个数

实现目标

 • 一个递增的数组 [1,2,4,7,11,15] 和一个 n=15
 • 数组中有两个数,和为 n。即 4+11=15
 • 实现函数找出这两个数

实现思路

嵌套循环方式

 • 找出一个数,然后遍历下一个数,求和,判断
 • 时间复杂度是 O(n^2),不可用了

双指针思路

 • 随便找两个数
 • 如果和大于 n,则需要向前寻找 - 利用递增(有序)的特性
 • 如果和小于 n,则需要向后查找 - 二分法
 • 时间复杂度降低到 O(n),具体思路
  • 定义 i 指向头,j 指向尾,求 arr[i]+arr[j]
  • 如果大于 n,则 j 需要向前移动
  • 如果小于 n,则 i 需要向后移动

代码实现

ts
/**
 * @desc 找出一个数组中和为n的两个数
 * @author lzw.
 */

// 嵌套循环
function twoNumberSum1(arr: number[], n: number): number[] {
 const res: number[] = []
 const length = arr.length

 if (length === 0) return res

 let flag = false // 是否得到结果

 // O(n^2)
 for (let i = 0; i < length - 1; i++) {
  const n1 = arr[i]

  for (let j = i + 1; j < length - 1; j++) {
   const n2 = arr[j]

   if (n1 + n2 === n) {
    res.push(n1)
    res.push(n2)
    flag = true
    break
   }
  }

  if (flag) break
 }

 return res
}


// 双指针思路
function twoNumberSum2(arr: number[], n: number): number[] {
 const res: number[] = []
 const length = arr.length

 if (length === 0) return res

 let i = 0; // 头
 let j = length - 1 // 尾

 // O(n)
 while (i < j) {
  const n1 = arr[i]
  const n2 = arr[j]
  const sum = n1 + n2

  if (sum > n) {
   // 需要向前移动
   j--
  } else if (sum < n) {
   // 需要向后移动
   i++
  } else {
   res.push(n1)
   res.push(n2)
   break
  }
 }

 return res
}


// 功能测试
const arr = [1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 7, 11, 15]
const n = 15
// console.log(twoNumberSum2(arr, n))
// console.log(twoNumberSum2([], n))
// console.log(twoNumberSum2([1, 2, 4, 7, 12, 15], n))

// 性能测试

console.time('twoNumberSum1')
for(let i=0;i<100*10000;i++){
 twoNumberSum1(arr, n)
}
console.timeEnd('twoNumberSum1') // 204.293ms

console.time('twoNumberSum2')
for(let i=0;i<100*10000;i++){
 twoNumberSum2(arr, n)
}
console.timeEnd('twoNumberSum2') // 49.095ms

性能测试

ts
console.time('twoNumberSum1');
for (let i = 0; i < 100 * 10000; i++) {
 twoNumberSum1(arr, n);
}
console.timeEnd('twoNumberSum1'); // 204.293ms

console.time('twoNumberSum2');
for (let i = 0; i < 100 * 10000; i++) {
 twoNumberSum2(arr, n);
}
console.timeEnd('twoNumberSum2'); // 49.095ms